Soprador Kawashima KWB26S, lateral, 25,4cc, Veloc.max.ar 75,5m/s (SEM KIT ASPIRAÇÃO)